• 1. Parter og supplerende standarder
  Disse generelle salgs- og leveringsvilkår gjelder alle tilbud og avtaler mellom PROFFKJØP og KUNDEN.
  I den grad annet ikke er avtalt gjelder NS 8409 (Kjøp av byggevarer), NS 8417 (Totalunderentreprise) og NS 8402 (Rådgivningsoppdrag etter medgåtte timer).


  2. Bestillingen
  KUNDEN har ansvaret for å spesifisere hva som ønskes levert. PROFFKJØP plikter på forespørsel å gi korrekt informasjon om alle de produkter som ønskes kjøpt og hva de er egnet til. KUNDEN har selv ansvaret for at produktet er egnet til sitt formål. PROFFKJØP har bare ansvar for rådgivning utover dette hvor det foreligger skriftlig bestilling på konsulentbistand.


  3. Forpliktende avtale
  I mangel av annen avtale er alle tilbud fra PROFFKJØP gyldig i 30 dager fra tilbudsdato. PROFFKJØP sine salgs- og leveringsvilkår som fremgår av dette dokumentet, er en del av avtalen med de avvik som måtte være avtalt for den enkelte ytelse.
  Det tas forbehold om at varer på lager kan være utsolgt eller produksjonskapasiteten oppbestilt etter at tilbud er avgitt og frem til PROFFKJØP har bekreftet ytelsen.
  Bindende avtale anses inngått når PROFFKJØP har mottatt skriftlig bestilling og har sendt ordrebekreftelse. Eventuell produksjon blir ikke iverksatt før bindende avtale foreligger. Ved avbestilling er PROFFKJØP berettiget til å bli stillet i samme økonomisk stilling som om handelen hadde blitt gjennomført. Herunder har PROFFKJØP rett til å kreve tapt dekningsbidrag og å få dekket alle sine direkte kostnader. Levering som utsettes av KUNDEN med mer enn 6 måneder betraktes og håndteres som avbestilling. PROFFKJØP leverer produkter som er ordinære handelsvarer og ellers i henhold til produsentens produktbeskrivelser. Eventuelle spesielle krav til kvaliteter må fremgå av den enkelte avtale.


  4. Priser
  Ytelsene faktureres etter de til enhver tid gjeldende priser, med mindre noe annet er avtalt. Alle priser oppgis eks. mva. I tillegg kommer kostnader til transport dersom levering skal skje til KUNDENS oppgitte leveringsadresse. PROFFKJØP har rett til å endre sin ytelse både med hensyn til produkt/materialer og pris dersom leverandøren/produsentene endrer sitt produkt. Det samme gjelder endringer som følge av endringer i valutapriser, fraktkostnader, tollsatser, force majeure eller andre situasjoner som ikke var et nærliggende forhold som PROFFKJØP burde ha tatt hensyn til ved inngåelse av avtalen. Ved konsulentbistand, eller rådgivning, har PROFFKJØP rett til dekning av direkte utlegg med påslag, administrasjon og reiseutgifter.


  5. Levering
  Leveransen gjelder utelukkende det som er skriftlig avtalt med eventuelle tilleggs- eller endringsavtaler. Muntlige
  avtaler må være bekreftet skriftlig av PROFFKJØP for at de skal være bindende.
  Ved levering, har KUNDEN ansvaret for å oppgi korrekt og komplett prosjekt- og leveringsadresse, og oppgi navn og telefonnummer til aktuelle kontaktpersoner for varemottak på byggeplass. Kontaktpersonen anses også å være ansvarlig for varemottak og kontroll ved varemottak med mindre annet er avtalt.
  Nødvendig tilkomst for transportør er KUNDENS ansvar. Dersom leveransen krever lossing med kranbil på KUNDENS mottakssted, er KUNDEN ansvarlig for å stille med kranbil. Eventuell ønsket bistand fra transportør/kranbil fra PROFFKJØP må avtales særskilt og senest en uke før beregnet leveringstid. Slik bistand, samt ventetid ved forsinket lossing, faktureres som regningsarbeider etter gjeldende satser hos PROFFKJØP etter medgått tid. Avtalt leveringstid er å betrakte som veiledende med mindre PROFFKJØP har avtalt en dagmulktsbelagt leveringsdato. En leveringsdato som ikke er dagmulktsbelagt anses som veiledende. Overskridelse av veiledende leveringstid gir ikke rett til prisavslag eller erstatning. Dersom KUNDEN ikke kan motta leveransen til avtalt tidspunkt anses leveringen som å være foretatt og risikoen for tilfeldig skade går over til KUNDEN. Betalingen forfaller i en slik situasjon som om leveringen hadde funnet sted. Ved mislykket levering har PROFFKJØP ansvar for å ivareta leveransen på en aktsom måte. Nødvendige lagringskostnader belastes KUNDEN og faktureres som tillegg.


  6. Risiko og mottakskontroll
  Risiko for skade, tyveri, brann etc. på leveransen går over på KUNDEN når levering er utført iht. avtale, eller etter forgjeves forsøk på levering. Dersom KUNDEN skal selv hente varene, går risikoen over på KUNDEN på avtalt leveringstidspunkt selv om KUNDEN ikke henter varene. Det er KUNDENS ansvar å utføre nødvendig sikring av leverte produkter. KUNDEN plikter å foreta mottakskontroll. Det innebærer at KUNDEN skal kontrollere varene, herunder emballasje, med tanke på kvalitet og mengde, samt signere for varemottak. Dersom det hevdes å foreligge feil ved leveransen, må det meddeles PROFFKJØP skriftlig innen 7 dager fra mottak. Dersom varemottak gjennomføres uten skriftlige anmerkninger om synlige feil og mangler innen 7 dager fra mottak, bortfaller KUNDENS reklamasjonsrett for dette.


  7. Transport
  Dersom KUNDEN ønsker levering, skal PROFFKJØP velge transportalternativ etter beste skjønn.


  8. Betalingsbetingelser
  Det foretas løpende fakturering med 14 dagers forfall, dersom annet ikke er avtalt. Faktura kan utstedes når varen forlater lager. Frakt kommer i tillegg og belastes KUNDEN med mindre annet er avtalt. KUNDEN er selv ansvarlig for å sjekke at fakturaen stemmer med bestillingen. Eventuelle reklamasjoner på fakturaen må fremsettes skriftlig før fakturaens forfallsdato.
  Ved mangelfull leveranse eller berettigede reklamasjoner plikter KUNDEN å betale den ubestridte delen av fakturaen. KUNDEN kan ikke kreve motregning av et omstridt motkrav mot faktura fra PROFFKJØP. PROFFKJØP betinger seg retten til å kreve betalingssikkerhet før levering eller sette kredittgrense etter egen konkret vurdering.


  9. Betalingsmislighold
  Ved forsinket betaling belastes renter etter forsinkelsesrenteloven. Enhver betalingsforsinkelse ut over 14 dager anses som et vesentlig mislighold. Det gir PROFFKJØP rett til å heve avtalen, all kreditt vil automatisk bortfalle, ikke betalte fakturaer må betales før ytterligere leveranse gjennomføres, og at senere leveranser skjer mot forskuddsbetaling.
  PROFFKJØP har ikke noen form for ansvar for konsekvenser av en midlertidig stans i levering eller avslutning av oppdraget som følger av stans eller forsinkelse på grunn av betalingsmislighold. Slik stans kan iverksettes også selv om det gjelder et omtvistet betalingskrav.


  10. Salgspant
  PROFFKJØP har salgspant i henhold til pantelovens § 3-14 flg. Panteretten gjelder alt som er beskrevet og levert iht. avtalen med vedlegg – og inntil hele kjøpesummen er betalt.


  11. Reklamasjon og erstatning
  Reklamasjoner og mangler som ikke kunne avdekkes ved mottakskontroll, må reklameres skriftlig uten ugrunnet opphold regnet fra tidspunktet mangelen ble eller burde ha blitt oppdaget. PROFFKJØP har ikke ansvar for reklamasjoner som kan tilbakeføres til manglendeoverholdelse av instruksjoner og  bruksanvisninger, manglende vedlikehold eller på annen måte bruk som ikke er innenfor produktets tilsiktede bruksområde. Reklamasjonsperioden er på 2 år med mindre PROFFKJØPs leverandør/produsent aksepterer lengre reklamasjonstid overfor PROFFKJØP. Ved berettigede reklamasjoner eller mangler har
  PROFFKJØP rett til å foreta retting eller omlevering. Ved retting eller omlevering kan det ikke kreves prisavslag eller erstatning. Ethvert krav om prisavslag eller erstatning vil under enhver omstendighet være oppad begrenset til leveringens verdi. Følgeskader dekkes bare ved utvist «grov uaktsomhet». PROFFKJØPs ansvar er under enhver omstendighet og uavhengig av rettsgrunnlag for kravet, begrenset oppad til det eller de krav som PROFFKJØP kan gjøre gjeldende mot leverandør/produsent.


  12. Retur
  Det er ingen returrett på bestilte varer. Eventuell retur av varer skal avtales på forhånd. Ved retur belastes KUNDEN i henhold til PROFFKJØPs leverandørs returbetingelser, der PROFFKJØPs kostnader belastes i henhold til PROFFKJØPs satser. PROFFKJØP forbeholder seg retten til å avslå returen uten nærmere begrunnelse.


  13. Partenes avtaleansvarlig
  PROFFKJØP har rett til å legge til grunn at KUNDENS oppgitte representant har nødvendige fullmakter til å inngå forpliktende avtaler for KUNDEN, foreta mottakskontroll m.v. med mindre annet er avtalt.


  14. Krav til skriftlighet, avtaleinngåelse og kredittverdighet
  PROFFKJØP er ikke bundet av annet enn det som skriftlig er avtalt. Muntlige avtaler er bare bindende for PROFFKJØP om disse skriftlig er bekreftet av PROFFKJØP. Leveringstider er ikke bindende avtalt med mindre de er avtalt som dagmulktsbelagte. E-poster anses som skriftlig. PROFFKJØP sin ytelsesplikt forutsetter at KUNDEN har den forutsatte kredittrating og at denne er opprettholdt i avtaleperioden. Ved nedsatt kredittrating i avtaleperioden kan det håndteres etter bestemmelsene om betalingsmislighold, jf. pkt. 9 over.


  15. Tvister
  Tvist angående forståelsen eller praktiseringen av denne avtalen, eller rettsforholdet for øvrig, skal primært søkes løst ved forhandlinger mellom partene. Med mindre annet avtales er Oslo tingrett rette verneting for tvist mellom partene.